English
SI-Kazalniki

MATERIALNA BLAGINJA - Potrošnja


Kazalnik Končna potrošnja gospodinjstev in NPISG na prebivalca po metodologiji nacionalnih računov zajema izdatke rezidenčnih gospodinjstev na domačem ozemlju in v tujini za blago in storitve ter izdatke nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG). Končna potrošnja ne vključuje nakupa nepremičnin in vrednostnih predmetov, ki so del investicij. Gospodinjstva trošijo v skladu s svojim razpoložljivim dohodkom in potrošniškimi preferencami. Večja potrošnja sodi med dejavnike, ki ugodno vplivajo na blaginjo.

Slika: Končna potrošnja gospodinjstev in NPISG na prebivalca, Slovenija in EU, 2000–2013 (v evrih, nominalna rast v % in razmerje Slovenija/EU v SKM, v %)
Končna potrošnja gospodinjstev in NPISG na prebivalca

Vir podatkov: Eurostat.

V letu 2013 se je končna potrošnja gospodinjstev na prebivalca v evrih nominalno zmanjšala še za 3,1 % (od leta 2011 pa 5 %), kar je posledica prilagoditve potrošnje nižji ravni dohodkov (slabše razmere na trgu dela). Po njenem padcu v letu 2009 se potrošnja od tedaj v EU postopno povečuje (v letu 2013 je ostala na ravni predhodnega leta).

Končna potrošnja gospodinjstev in NPISG na prebivalca v SKM je v letu 2013 nazadovala še za 3,3 % in povečala zaostanek za povprečjem EU. Najmanjši zaostanek za povprečjem EU je Slovenija zabeležila v letu 2010, ko je dosegala 81,4 % povprečja EU. Precejšnje zmanjšanje v letu 2013 jo je potisnilo na raven 77,6 % povprečja EU.

Rezultati dopolnilnih kazalnikov kažejo:

  • Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v evrih se je v letu 2013 nadalje nominalno zmanjšala za 2,5 %. Glede na leto 2011, ko je dosegla najvišjo raven, pa je bila nižja za 5,7 %. V letu 2013 je nazadovala tudi dejanska individualna potrošnja v SKM.

  • Potrošnja gospodinjstev na prebivalca (domači koncept) v evrih in SKM se je v letu 2013 zmanjšala. Zmanjšanje potrošnje v evrih je znašalo nominalno 2,9 %.

  • Z gospodarsko krizo se je v obdobju 2008–2013 spremenila struktura potrošnje gospodinjstev v Sloveniji. V letu 2013 so gospodinjstva v primerjavi z letom 2008 manjši delež dohodka namenila za obleko, pohištvo, rekreacijo in kulturo, hotele ter restavracije, večjega pa za hrano, alkoholne pijače in tobak, stanovanja, transport ter zdravstvo.