English
SI-Kazalniki

MATERIALNA BLAGINJA - Premoženje prebivalstva in ekonomska varnost


Kazalnik Obseg finančnih sredstev na prebivalca zajema vsa finančna sredstva, s katerimi razpolagajo gospodinjstva. V strukturi sredstev največji delež predstavljajo gotovina in vloge (okoli 50 %), sledijo delnice in drugi lastniški kapital (okoli 30 %) ter zavarovanja, pokojninske sheme in druge terjatve (15 %). Obseg finančnih sredstev omogoča trošenje in varčevanje prebivalstva, zato povečanje obsega sredstev povezujemo z ugodnim vplivom na blaginjo.

Slika: Obseg finančnih sredstev na prebivalca, Slovenija in EU, 2007–2013 (v evrih, nominalna rast v %)
Obseg finančnih sredstev na prebivalca

Vir podatkov: Banka Slovenija in Eurostat.
Opomba: Za EU-28 so podatki na voljo le od leta 2010.

V letu 2013 se je obseg finančnih sredstev na prebivalca nominalno povečal za 3,9 % in bil za višji za 2,4 % višji kot pred krizo (2007). V letu 2008 se je v Sloveniji podobno kot v povprečju držav EU močno zmanjšal zaradi velikega padca vrednosti in s tem deleža delnic in vrednostnih papirjev v skupnem obsegu finančnih sredstev gospodinjstev, v naslednjih letih pa je postopno okreval. V letu 2013 je obseg finančnih sredstev na prebivalca v povprečju znašal 19.204 EUR, kar je več kot leta 2007. V EU so finančna sredstva na prebivalca po letu 2009 naraščala in do leta 2013 porasla za 16,5 %.

Rezultati dopolnilnih kazalnikov kažejo:

  • Zadolženost gospodinjstev v Sloveniji, merjena kot razmerje med obsegom finančnih obveznosti in finančnih sredstev gospodinjstev, je bila v letu 2013 (31,1) kljub znižanju višja kot leta 2007. V obdobju 2008–2012 so obveznosti gospodinjstev naraščale hitreje kot finančna sredstva, na kar je pomembno vplivalo zmanjševanje razpoložljivega dohodka. Tako merjena zadolženost je bila v Sloveniji najvišja v letih 2011 in 2012 (33,2), vendar nižja od povprečja EU, ki se je v letu 2012 začela zmanjševati in leto pozneje znašala 32,7.

  • V letu 2012 je vrednost stanovanjskega sklada, ki ga imajo v lasti gospodinjstva, nominalno porasla za 0,8 %, v celotnem obdobju 2008–2012 pa je naraščala (7,5 %) nekoliko počasneje kot v EU-12* (12,3 %).

  • Obseg premij življenjskih zavarovanj v primerjavi z BDP je leta 2013 znašal 1,5 % in se je v primerjavi z letom 2012 znižal za 0,1 o. t., od leta 2004 pa se ni bistveno spremenil. Obseg teh premij glede na BDP v Sloveniji močno zaostaja za EU (4,7 % v letu 2013).

  • * EU-12: Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Francija, Ciper, Latvija, Madžarska, Avstrija, Slovenija, Finska, Švedska.